• واگذار کردن سرمایه مضاربه به دیگری
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد مضاربه ای مبلغ 800 میلیون از شخصی گرفتم تا با آن تجارت کنم و سود حاصل از آن رابه صورت نصف نصف با یکدیگر شریک شویم. می خواستم بدونم من به عنوان مضارب می توانم سرمایه را به دیگری بدهم تا آن او با آن تجارت کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 554 قانون مدنی مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک. طبق این ماده مضارب نمی تواند نسبت به سرمایه ای که ضمن عقد مضاربه ای از کسی گرفته، در مقام مالک نسبت به آن عقد مضاربه منعقد کند مگر با اجازه ی مالک.

-->