• اشخاص موظف به اعلام حجر به دادستان برای تعیین قیم
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم طبق قانون چه کسانی موظف به اعلام به دادستان هستند تا قیم برای شخص محجور تعیین شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

اشخاص ذیل طبق قانون موظف هستند که موارد مندرج در ماده 1218 قانون مدنی را به دادستان اعلام کنند تا نسبت به تعیین قیم برای فرد محجور اقدام شود:

1. هر یک از پدر و مادر ( ماده 1219 قانون مدنی)

2. خویشاوندانی که با شخص محجور زندگی می کنند ( ماده 1220 قانون مدنی )

3. زوج یا زوجه وی ( ماده 1221 قانون مدنی )

4.شهرداری، ادارات ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار و هر یک از ضابطین دادگستری و هر یک از محاکم در صورت اطلاع از وجود شخص محجور ( مواد 55 و 56 قانون امور حسبی)

5.قیم محجور، در صورتی که صغیر تحت قیمومت به سن بلوغ برسد و حجر او پس از بلوغ به دلیل جنون یا عدم رشد ادامه یابد. ( ماده 59 قانون امور حسبی)

6. رییس دادگستری شهرستان و مسئولان اداره سرپرستی در صورت اطلاع از وجود محجور (ماده 1222 قانون مدنی )

7.ماموران کنسولی ( مواد 1228 و 1229 قانون مدنی )
 

-->