• نحوه تعیین قیم برای شخصی که در خارج از کشور سکونت دارد
  • سلام وقت بخیر ما  به صورت خانواده ای 8 سال است که به کشور مراکش مهاجرت کرده ایم. پسری دارم که در سن 19 سالگی دچار جنون شد. می خواستم بدونم نحوه ی تعیین قیم برای او در این کشور به چه صورت خواهد بود ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1228 قانون مدنی در خارج از ایران کنسول و با جانشین وی می تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده 1218 قانون مدنی برای آن ها نصب قیم شود و در حوزه ی ماموریت او ساکن یا مقیم اند موقتا نصب قیم کند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیله ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می گردد که دادگاه مدنی خاص در تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند. طبق این ماده شما در خارج از کشور برای تعیین قیم باید به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه کنید و شخص سرکنسول یا جانشین وی موظف به تعیین قیم موقت برای شخص محجور هستند و اشخاص مذکور موظف هستند اسناد این اقدام خود را تا ده روز به وسیله ی وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب مذکور هنگامی قطعی تلقی می شود که دادگاه مدنی خاص تهران این نصب را تنفیذ کند. در صورت عدم تنفیذ نصب قیم موقت، صلاحیت تعیین قیم با دادگاه عمومی تهران خواهد بود.

-->