• آیا موقوف علیهم می توانند در خواست تقسیم مال موقوفه را بنمایند؟
  • درود. به موجب عقد وقفی خانه و مغازه ای به نفع من و 3 برادر دیگر وقف شده است و ما موقوف علیهم قرار گرفتیم. می خواستم بدونم امکان دارد همه ی ما با توافق هم، اموال موقوفه را بین خودمان تقسیم کنیم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جائز است . ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جائز نیست. طبق این ماده موقوف علیهم می توانند منافع موجود وقف را به تراضی میان خود تقسیم کنند ( مهایات ) ولی حق در خواست تقسیم مال موقوفه را ندارند، زیرا آن چه در اثر وقف به دست می آورند، حق انتفاع از مال موقوفه است، نه مالکیت کامل آن.

-->