• آیا امکان باطل کردن هبه به قصد فرار از دین وجود دارد؟
  • سلام من از شخصی حدود 400 میلیون تومان طلب دارم. تمام دارایی این شخص زمینی است که حدود 600 میلیون تومان قیمت دارد. متأسفانه هفته قبل با خبر شدم که این شخص زمین خود را به پسر عموی خود هبه کرده است. ایا این هبه صحیح است؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

تا پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره 744 صادره از دیوان عالی کشور و بر اساس ماده 218 مکرر قانون مدنی، چنانچه شخص مدیون به قصد فرار از دین اقدام به هرگونه عمل حقوقی مبنی بر فروش اموال خود از قبیل بیع، صلح، هبه و ... نماید، در این وضعیت شخص طلبکار با ارائه دادخواست در دادگاه مبنی بر مدیون بودن شخص، میتوانست به اندازه طلب خود دستور توقیف اموال وی را بگیرد. ولی رأی وحدت رویه شماره 744 که در فروردین 1398/1/20 از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است، منجر به تغییراتی در خصوص معامله به قصد فرار از دین شده است. بر اساس رأی مذکور، فقط پس از صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت خوانده (مدیون) چنانچه پس از صدور این رأی، شخص مدیون اقدام به فروش اموال خود نماید، این عمل مصداق معامله به قصد فرار از دین است. بنابراین تا پیش از صدور رأی قطعی در دادگاه، معاملات شخص مدیون، صحیح میباشد. 

-->