• فوت شخص کفیل
  • سلام وقت بخیر در عقد کفالت اگر کفیل فوت کند، کفیل بری الذمه می شود؟ یا باید تعهد به احضار را وراث کفیل انجام دهند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/93/114 مورخ 93/1/30 بر خلاف فوت مکفول له، فوت کفیل، موجب برائت ذمه اوست زیرا تعهد به احضار، قائم به شخص کفیل است مگر این که بعد از تخلف از احضار مکفول، فوت کند که در این صورت دین مکفول بر ترکه کفیل متوفی مستقر می شود.

-->