• دادسرای صالح برای اقدام
  • سلام برای رسیدگی به جرایم یک مدیر کل اطلاعاتی در سطح استان که در استان بوشهر مرتکب جرم شده است کدام دادسرا و دادگاه صالح به رسیدگی است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات یک سری از افراد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است که از آن جمله مدیران کل اطلاعاتی استان ها می باشند. رسیدگی به جرایم این افراد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان تهران است.

-->