• چک دارم
  • شخصی ازمن ۲۸م چک داره دراجرای ثبت اقدام کرده تاازپول مازادفروش ملک که داشتم وشخص دیگری مزایده گذاشته وطلبشوبرداشته .میخواهدبرداشت کند. البته منم ازاین شخص دارنده چک ۲۸میلیونی یک فقره چک ۵۸م نزدخودم دارم بایدچکارکنم؟ تابه طلب خودم برسم؟ واون چک۲۸م چه میشود؟
1400/07/01

سلام و احترام

برای مشاوره و راهنمایی لطف کنید با موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->