• قبض مال مورد هبه، در هبه به شخص صغیر با چه کسی است؟
  • سلام وقت بخیر می خواهم مالی را به صغیر ممیزی هبه کنم. مال مذکور را به قبض چه کسی باید بدهم؟ شخص صغیر یا ولی صغیر ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 799 قانون مدنی در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی معتبر است. چون هبه تملک مجانی است، به موجب ماده قسمت آخر ماده 1214 همان قانون، صغیر ممیز و سفیه می تواند هبه را قبول کند اما قبض موهوبه با نماینده آنها است؛ اما در هبه به مجنون یا صغیر غیر ممیز، قبولی و قبض هر دو با نماینده آنها است.

 

-->