• آیا هبه دهنده می تواند از هبه رجوع کند؟
  • سلام . به موجب عقد هبه ای یک خانه کلنگی را به شخصی هبه کردم و بعد از مدتی می خواهم از آن رجوع کنم. وقتی به شخص هبه گیرنده رجوع کردم او گفت که خانه را  تخریب کرده است و با شراکت شخص دیگری می خواهد آن جا را بسازد. در این حالت من می توانم از عقد هبه ای که منعقد کرده ام رجوع کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 803 قانون مدنی هبه بعد از قبض نیز از طرف واهب قابل رجوع است مگر در چند مورد. یکی از آن موارد حالتی است که در عین موهوبه تغییری حاصل شود و همه یا جزیی از آن متعلق حق غیر قرار گیرد. در این مورد واهب ( هبه دهنده ) نمی تواند از عقد هبه منعقده رجوع کند. در سوال شما با تخریب ملک تغییری در ملک به وجود آمده است و جزیی از ملک متعلق حق دیگری قرار گرفته است به همین دلیل شما نمی توانید از هبه رجوع کنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->