• در انتقال ملک با هبه می توان از اخذ به شفعه استفاده کرد؟
  • سلام وقت بخیر . من با شخصی در یک زمین در شمال کشور شریک هستم. شریک من سهم خودش را به موجب عقد هبه به شخص دیگری منتقل کرد. می خواستم بدونم به عنوان شریک می توانم از اخذ به شفعه استفاده کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 808 قانون مدنی هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. طبق این ماده سبب این انتقال حتما باید عقد بیع باشد و انتقال سهم شریک به عنوان مهر و هبه و صلح و معاوضه و... موجد حق شفعه نمی شود.

آرزوی بهروزی

-->