• وضعیت تلف مبیع قبل از اخذ به شفعه
  • سلام خسته نباشید. در حال حاضر من حق اخذ به شفعه درباره ی ملکی دارم. اما قبل از این که حق مزبور را اعمال کنم مبیع در دست خریدار از بین رفت. می خواستم بدونم چه کاری می توانم انجام دهم و آیا خریدار در این باره مسئول است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 818 قانون مدنی مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و هم چنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد. طبق این ماده مشتری نسبت به تلفی که قبل از اعمال اخذ به شفعه توسط شما، اتفاق افتاده باشد ضامن نیست و در واقع اموال خود مالک تلف شده است.

-->