• شرایط تنظیم وصیت نامه خود نوشت
  • سلام وقت بخیر می خواستم وصیت نامه تنظیم کنم آیا حتما باید به دفتر خانه ی اسناد رسمی بروم یا خودم هم می توانم آن را تنظیم کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 276 قانون امور حسبی انواع وصیت نامه از قرار ذیل است:

1) وصیت نامه خودنوشت : وصیت نامه خود نوشت باید به خط و امضای خود موصی باشد و هم چنین باید دارای تاریخ به روز و ماه وسال باشد.

2) وصیت نامه رسمی : ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.

3) وصیت نامه سری : وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا خط شخص دیگری باشد اما حتما باید موصی آن را امضا کند.

-->