• شکایت خلع ید ومزاحمت کرد
  • آیا با دردست داشتن احکام قطعی دادگاه مبنی براحراز مالکیت زمینی،که در دست اقدام برای ثبت است اما یند هنوز گرفته نشده میتوان شکایت خلع ید ومزاحمت کرد.
1400/07/01

سلام و احترام

برای اقامه دعوی خلع ید،شما به عنوان مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت، باید به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کنید و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه کنید. پس بدون در دست داشتن سند مالکیت اقامه این دعوی امکان پذیر نیست. اما برای دعوی مزاحمت لازم نیست که شما سند رسمی داشته باشید و حتی لازم نیست شما مالک مال مزبور باشید و همین که مالکیت منافع آن مال به شما تعلق داشته باشد می توانید نسبت به طرح این دعوی در مرجع صالح اقدام کنید. برای راهنمایی و مشاوره و بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096 

-->