• آیا برای ارائه وصیت نامه زمان خاصی مد نظر است؟
  • سلام وقت بخیر. پدر ما تقریبا 6 ماه پیش فوت شده است . نزدیک به 2 ماه بعد از فوتش گواهی انحصار وراثت را گرفتیم ولی هیچ اقدامی مبنی بر تقسیم اموال و ترکه انجام ندادیم. به تازگی و بعد از گذشت 6 ماه یک وصیت نامه به دست خط پدرمان پیدا کردم . می خواستم بدونم می توانم در حال حاضر آن را ارائه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 294 قانون امور حسبی اگر وصیت نامه خود نوشت ظرف مدت سه ماه از تاریخ آگهی تصدیق حصر وراثت به دادگاه آگهی کننده ارائه نشود، از درجه اعتبار ساقط است؛ لیکن شورای نگهبان محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور را خلاف شرع دانسته و این قسمت ماده 294 قانون امور حسبی را ابطال نموده است. بنابراین در حال حاضر، اعتبار وصیت نامه خود نوشت به مانند وصیت سری و رسمی، مقید به مهلت نیست.

-->