• تنظیم وصیت نامه برای افراد بی سواد
  • سلام. پدر بزرگ من نزدیک به 98 سال دارد و می خواهد وصیت نامه ای برای تعیین تکلیف اموال خود بعد از مرگش تنظیم کند. اما سواد خواندن و نوشتن ندارد. آیا من به عنوان نوه ی او که سواد خواندن و نوشتن دارم می توانم متن را به دلخواه و خواست پدر بزرگم تنظیم کنم و در آخر پدر بزرگم انتهای آن را اثر انگشت بزند؟ و آیا چنین وصیت نامه ای دارای اعتبار خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

 بر اساس ماده 280 قانون امور حسبی کسی که سواد ندارد نمی تواند به ترتیب سری وصیت نماید.در قانون امور حسبی ما سه نوع وصیت نامه داریم: 1) وصیت نامه خود نوشت 2) وصیت نامه سری 3) وصیت نامه رسمی

1) وصیت نامه خود نوشت طبق ماده 278 قانون امور حسبی، وصیت نامه ای است که خود شخص موصی با خط خودش آن را نگارش کند و در آخر آن را امضا کند و دارای تاریخ به سال و ماه و روز باشد.  پدر بزرگ شما، به دلیل نداشتن سواد نمی تواند خودش به این طریق وصیت را تنظیم کند.

2) وصیت نامه سری طبق ماده 279 قانون امور حسبی، وصیت نامه ای است که امکان دارد به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در انتها حتما باید به امضاء موصی برسد و خود وصیت نامه باید به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد  مقرر گردیده است در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین می گردد امانت گذارده می شود. پدر بزرگ شما باز نمی تواند به این طریق وصیت نامه را تنطیم کند چون باید در انتها حتما آن را امضاء کند.

3) وصیت نامه رسمی طبق ماده 277 قانون امور حسبی، وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

در نهایت پدر بزرگ شما فقط می تواند در دفاتر اسناد رسمی به طریق وصیت رسمی وصیت کند.

برای راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس بگیرید. 02166128096

-->