• وضعیت هبه ای که فرد به شدت بیمار انجام می دهد ؟
  • سلام وقت بخیر. پدر ما که به شدت در بستر بیماری هست و پزشکان اکثرا از او قطع امید کرده اند اکثر اموال خود را به وراث و دیگر اعضای فامیل هبه می کند. می خواستم بدونم آیا عقود و هبه هایی که پدرمان در این وضعیت جسمی و روحی انجام می دهد صحیح است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را نام برده که نمی توانند در امور مالی خود تصرف کنند که عبارتند از: 1) صغار 2) اشخاص غیر رشید 3) مجانین

و در این ماده از کسی که مرض متصل به فوت دارد در این ماده اسمی برده نشده است، لذا تمام معاملات و عقودی که پدر شما در این حالت منعقد کرده است طبق قانون صحیح تلقی شده است و در حکم تصرفات در حال حیات بوده و از اصل مال محسوب می شود.

-->