• نحوه اجرای حکم در رابطه با شخصی که محل اقامت او مشخص نیست
  • سلام وقت بخیر. من از کسی مبلغ 120 میلیون طلبکار بودم و جای آن شخص را نمی دانستم. ضمن دادخواست مطالبه وجه از آن شخص در دادگاه حکم محکومیت او را گرفتم.می خواستم بدونم برای اجرای حکم صادره چه کاری باید انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که ابلاغ اوراق دعوی طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده باشد و تا قبل از صدور اجراییه محل اقامت محکوم علیه مشخص نشده باشد مفاد اجراییه یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی آگهی خواهد شد و ده روز پس از انتشار آگهی به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر این که محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

-->