• آیا استرداد دادخواست از دادگاه امکان پذیر است؟
  • سلام وقت بخیر. از شخصی بابت طلبی که دارم به دادگاه دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت شخص تقدیم کردم. اما در جلسه دوم رسیدگی متوجه شدم که اگر با ادله موجود پیش بروم قطعا حکم بی حق من و به نفع خوانده صادر خواهد شد. آیا می توانم در حال حاضر دادخواست خود را از دادگاه پس بگیرم؟
1400/07/01

سلام و احترام

طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

بند ب ) خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند.

طبق بند ماده ی فوق شما می توانید تا زمانی که دادرسی در جریان است و حکمی از دادگاه صادر نشده است دادخواست خود را مسترد کنید و دادگاه در این مورد قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد. در این صورت چون قرار رد دعوا فاقد اعتبار امر مختومه است شما می توانید در صورت تکمیل ادله دوباره همان دعوی را در مرجع صالح اقامه کنید.

-->