• آیا بعداز صدور حکم توسط دادگاه امکان استرداد دادخواست وجود دارد؟
  • سلام وقت بخیر. به موجب دادخواستی که به دادگاه تقدیم کردم و موضوع آن خلع ید از شخصی بود. پس از طی مراحل دادرسی و قبل از صدور حکم با توجه به دفاعیات خوانده و کمبود ادله ابرازی من، گمان می کنم دادگاه حکم را به نفع خوانده صادر کند. آیا من می توانم در این مرحله دادخواست خودم را مسترد کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

طبق بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد. بر اساس این بند پس از ختم مذاکرات و قبل از صدور حکمی از طرف دادگاه شما در صورتی می‌توانید دادخواست خود را مسترد کنید که یا خوانده راضی به این امر باشد یا به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کنید. در این مورد دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد که این قرار دارای اعتبار امر مختومه است یعنی شما دیگر نمی توانید دعوی مذکور را در محاکم دادگستری مطرح کنید.

-->