• آیا حضانت حق والدین است یا تکلیف آنها؟
  • سلام. اگر پدر یا مادر نخواهند حضانت طفل را بر عهده بگیرند. آیا چنین اجازه ای دارند یا قانونا وظیفه اجباری در نگهداری فرزند دارند؟
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده ۱۱۶۸قانون مدنی نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است. لذا نمی توانند از انجام این وظیفه خودداری کنند.

در ارتباط با این موضوع بهتر است بدانید بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌ حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌ست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

-->