• آیا خوانده می تواند تقاضای صدور تامین خواسته نماید ؟
  • سلام وقت بخیر. به تازگی به موجب ابلاغی که به من شد متوجه شدم شخصی علیه من در دادگاه حقوقی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تنظیم کرده است. منتها به مراتب بنده اصلا با شخص مذکور معامله ای منعقد نکرده ام و چیزی نفروخته ام که بخواهم سند آن را تنظیم کنم. می خواستم بدونم می توانم از دادگاه تقاضای تامین خواسته را داشته باشم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و در خواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه ی دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به در خواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود. طبق این ماده شما می توانید تقاضای صدور قرار تامین خواسته را از دادگاه بخواهید و اگر دادگاه تقاضای مذکور را قبول کند خواهان باید خسارات احتمالی را به صندوق دادگستری تادیه کند و اگر مدت مقرر تادیه ننماید به در خواست شما قرار رد دادخواست صادر می شود

-->