• اداره کار
  • در رسیدگی بدوی دیوان (اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی) آیا شعبه بدوی میتواند به استناد یک برگ کپی که خوانده در پرونده گذاشته و خواهان در لایحه خود اظهار داشته که اصلی از آن موجود نیست رای صادر کند ؟یا اصل آن برگ را از خوانده جویا میشود و بعد رای صادر میکند؟
1400/07/01

سلام و احترام

علی الاصول می تواند مورد استناد قرار گیرد و با کپی رای صادر شود اما شما می توانید  ایراد وارد کنید و اصل مدرک مذکور را تقاضا کنید. جهت ارائه اطلاعات بیشتر و راهنمایی و مشاوره با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->