• اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته
  • سلام وقت بخیر. اگر قبل از طرح دعوای اصلی، تقاضای تامین خواسته به عمل آمده باشد و سپس دعوای اصلی طرح شود و دعوای اصلی به شعبه ی دیگری ارجاع شود و نسبت به تامین خواسته، اعتراض شود، در این صورت، کدام شعبه برای رسیدگی به این اعتراض صالح است؟
1400/07/01

سلام و احترام

در این مورد اعتراض باید به شعبه ی صادر کننده تقدیم شود؛ اما از آن جا که رسیدگی به این اعتراض باید در اولین جلسه رسیدگی به دعوای اصلی گیرد، از همین رو باید دعوای اصلی و پرونده تامین خواسته، هر دو در یک شعبه تجمیع شود. با توجه به سبق سابقه ارجاع، این دو دعوی باید در شعبه ای تجمیع شود، که پرونده تامین خواسته در آن شعبه مطرح است.

-->