• آیا امکان دارد که بازپرس بدون این که ابتدا شخص را احضار کند دستور جلب صادر کند؟
  • با سلام می خواستم بدونم آیا امکان دارد که بازپرس بدون این که در ابتدا شخص را احضار کند نسبت به صدور دستور جلب شخص اقدام کند؟
1400/07/01

 

سلام و احترام

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر اینست که همه اشخاصی که قرار است نزد مقام قضایی حاضر شوند باید ابتدا احضار شوند و نمی توان قبل از احضار دستور جلب آن ها را صادر کرد. فقط در مورد متهم در ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری تحت شرایطی امکان جلب بدون احضار متهم پیش بینی شده است. بنابراین در مورد سایر اشخاص ( غیر از متهم ) تحت هیچ شرایطی امکان جلب بدون احضار وجود ندارد. ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد: در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آن که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف) در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب) هر گاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ) در مورد جرایم تعزیری درجه 5 و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قراین موجود، بیم تبانی و فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت) در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

 

 

-->