• در صورت طرح دعوای متقابل آیا دعوی در همان دادگاه حال حاضر پیگیری می شود؟
  • سلام وقت بخیر. می خواستم در دادگاه دعوای متقابل علیه خواهان دعوی طرح کنم آیا به این دعوی در همان دادگاهی که در حال حاضر علیه من اقامه دعوی شده است رسیدگی می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا‌ ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌ طور جداگانه رسیدگی‌ خواهد شد. ‌بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد. طبق این ماده اگر دعوایی که شما مطرح خواهید کرد با دعوایی که در حال حاضر اقامه شده است ناشی از یک منشا باشد یا ارتباط کامل بین آن ها موجود باشد در همان دادگاهی رسیدگی می شود که دعوای اول در آن جا در حال رسیدگی است اما اگر ناشی از یک منشا نبود و یا ارتباط کامل بین آن ها وجود نداشت در دادگاه صالح به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد. منظور از ارتباط کامل هم در انتهای ماده توضیح داده شده است. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->