• انصراف خواهان از قرار تامین خواسته
  • سلام روز بخیر. می خواستم بدونم اگر خواهان از قرار تامین خواسته ای که از دادگاه تقاضا کرده است انصراف بدهد آیا مبلغی را که تحت عنوان خسارات احتمالی تودیع کرده است به او باز گردانده می شود یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

خواهان می تواند درخواست خود مبنی بر تامین خواسته را مسترد کند، چه قرار تامین صادر شده باشد، یا صادر نشده باشد و چه این قرار، اجرا شده باشد یا اجرا نشده باشد.

این که انصراف در چه مرحله ای انجام شده باشد تفاوت دارد و به نحو ذیل عمل می شود:

1) اگر تا قبل از صدور قرار تامین خواسته، خواهان از آن منصرف شود، به در خواست او مبنی بر تامین خواسته، رسیدگی نمی شود و بایگانی می شود.

2) اگر بعد از صدور قرار تامین خواسته و تا قبل از اجرای آن، خواهان از قرار تامین خواسته منصرف شود، قرار تامین خواسته لغو شده و خسارت احتمالی که او تودیع کرده، به او باز گردانده می شود.

3) اگر بعد از اجرای قرار تامین خواسته، خواهان از قرار تامین خواسته منصرف شود، قرار تامین خواسته لغو می شود، ولی خسارت احتمالی که او تودیع کرده، به او باز گردانده نمی شود؛ تا در صورت شکست خواهان در دعوی، به تقاضای خوانده، خسارات وارده به وی، از ناحیه ی مبلغ تودیع شده، جبران شود

-->