• تقاضای تامین خواسته قبل از طرح دعوی اصلی
  • سلام. اگر خواهان قبل از طرح دعوای اصلی، تقاضای تامین خواسته کند، اما ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته، نسبت به طرح دعوی اصلی اقدام نکند و در نتیجه، قرار تامین خواسته، به موجب درخواست خوانده لغو شود، آیا خوانده مستحق دریافت خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته است یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام

در این صورت به دلیل این که خواهان تکلیف قانونی خود را انجام نداده است و در نتیجه، حقی برای او به اثبات نرسیده است، خوانده می تواند خسارات وارده را مطالبه کند. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 0216612809

-->