• تاثیر اقرار به نسب در ارث بردن
  • سلام وقت بخیر. شخصی نزد چند نفر اقرار کرد که من برادر او هستم . بعد از مدتی پدر این شخص فوت کرد آیا من از پدر او  به واسطه ی این اقراری که او به برادر بودن من کرده است ارث می برم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1273 قانون مدنی اقرار به نسب در صورتی صحیح است که، اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد؛  ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد. طبق این ماده باید توجه داشت اثر اقرار به خویشاوندی نسبی  محدود به مقر و مقر له است و به سایر خویشاوندان سرایت نمی کند. پس، اگر کسی اقرار کند که دیگری برادر او است آثار آن در رابطه ی آن دو موثر است و مقر له از پدر مقر به استناد این اقرار ارث نمی برد یا دست کم در میراث سایر وارثان پدر اثر ندارد.

-->