• برگزاری عملیات حراجی
  • سلام. کسی که قصد مهاجرت دارد و تمام اموال خود را به حراج گذاشته است آیا بر اساس قانون تجارت شخص تاجر است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 5 ماده 2 قانون تجارت برای این که عملیات حراجی جز اعمال تجاری به حساب آید،  تصدی این عملیات شرط است. پس طبق  این بند اگر کسی که مالک اموالی است و آن ها را به حراج می گذارد مشمول بند 5 ماده 2 قانون تجارت نخواهد بود و عمل انجام شده تجاری نیست و تبعا شخص انجام دهنده نیز تاجر به حساب نمی آید.

آرزوی بهروزی

-->