• آیا صدور چک عمل تجاری تلقی می گردد؟
  • سلام می خواستم بدونم آیا صدور چک بر اساس قانون تجارت  عمل تجاری تلقی می گردد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 314 قانون تجارت صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجاری نیست. طبق این ماده صدور چک به هیچ عنوان عمل تجاری محسوب نمی‌شود و تنها در یک صورت صدور چک عمل تجاری محسوب می شود و آن هم موردی است که دو طرف عقد هر دو تاجر باشند ( فرقی نمی کند هدف از معامله رفع حوایج تجاری باشد یا نباشد ) و یا فقط صادر کننده چک تاجر باشد ( که در این صورت باید معماله به قصد رفع حوایج تجاری تاجر ) که در این صورت صدور چک عمل تجاری است.

آرزوی بهروزی

-->