• ضمانت اجرا نداشتن دفتر تجاری برای تاجر
  • سلام وقت بخیر. می خواستم بدونم از لحاظ قانونی ضمانت اجرای تاجری که دفاتر تجاری ندارد چه خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

 ضمانت اجرا برای تاجری که دفتر تجاری نداشته باشد و یا دفتری داشته باشد که توسط نماینده اداره ثبت امضاء نشده است یا دفتری داشته باشد که صفحات آن به ترتیب نباشد، به ترتیب زیر می باشد:

1) بنابر ماده 15 قانون تجارت جریمه نقدی دارد.

2) بنابر ماده 542 قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر، ممکن است او ورشکسته به تقصیر اعلان شود.

3) بنابر ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که ادعایی علیه تاجر ابراز گردد، نداشتن دفاتر تجاری می تواند از جمله قرائن مثبته به نفع طرف مقابل باشد، بدین نحو که اگر یکی از طرفین دعوی به دفاتر تجاری تاجری که طرف دیگر دعوی است ، استناد نماید، دفاتر تجاری باید در دادگاه ابراز گردد، هیچ تاجری نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و ارائه دفاتر خود امتناع نماید، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده است یا آن که بدان دسترسی ندارد. اگر تاجر از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن ها را هم نتواند ثابت نماید، دادگاه می تواند این امر را از قرائن مثبته به نفع طرف دیگر قرار دهد.

4) بنابر ماده 1299 و 1300 قانون مدنی، در صورتی که دفاتر تجاری تاجر، بی ترتیب یا مغشوش باشند، به نفع تاجری که دارنده دفاتر می باشد، قابلیت استناد ندارند، اما به ضرر او قابلیت استناد دارند.

 

-->