• درخواست تنظیم قرارداد در زمینه همکاری و شراکت موسسین استارت آپ
  • درخواست یک قرار داد جامع و مانع با در نظر گرفتن تمامی احتمالات در راستای حفظ منافع اعضا و جلوگیری از سوء استفاده ایشان و تنظیم روابط و اختیارات هر یک از اعضا و پیش بینی وجه التزام قصور و تقصیر شرکا و نسبت سهام انها در سود و زیان و غیره
1400/07/01

سلام برای راهنمایی به تلفن موسسه تماس حاصل فرمایید 02166128073

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->