• مسئولیت حق العمل کار در برابر طرف معامله
  • آیا حق العمل کار، در برابر طرف معامله، یعنی در برابر شخصی که با او معامله نموده است، مسئول انجام تعهداتی که برای آمر نموده است، می باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

در این زمینه قانون تجارت بیان حکم ننموده است. بنابر قواعد حقوق مدنی، هر گاه وکیل، وکالت و نیابت خود را در معامله ای انجام می دهد، پنهان کند، طرف معامله می تواند برای در خواست و الزام به انجام تعهدات قراردادی، هم به موکل رجوع نماید و هم وکیلی که نیابت و نمایندگی خود را از طرف مقابل پنهان کرده است. بنابراین قاعده در حق العمل کاری نیز طرف معامله می تواند برای الزام به اجراء تعهدات قراردادی هم به حق العمل کار رجوع کند و هم به آمر، چرا که در حق العمل کاری نیز حق العمل کار را به نام خود انجام می دهد و در واقع نیابت و نمایندگی خود را از طرف مقابل پنهان می کند. بنابراین به این نکته توجه داشته باشید که :

اصولا حق العمل کار در برابر طرف معامله مسئول اجرای تعهد آمر است، اما در برابر آمر مسئول اجرای تعهدات طرف معامله نیست.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->