• اعطای قائم مقام تجارتی به چند نفر بدون ذکر حالت
  • سلام . اگر چند نماینده به طور مطلق تعیین شده باشند، یعنی بیان نشده باشد که این چند نماینده مستقلا عمل نمایند یا مجتمعا، چه باید کرد؟ به عبارت دیگر در موارد سکوت، اصل بر استقلال هر نماینده در تصمیم گیری و اداره است یا اصل بر اجتماع؟
1400/07/01

سلام واحترام

به طور کلی ممکن است چند شخص را به قائم مقامی تجاری منصوب نمود. در این صورت، ممکن است مقرر شده باشد که این چند شخص به یکی از 3 صورت ذیل عمل نمایند:

1) مجتمعا ( منضما ، بالاجتماع): در این حالت تصمیمات باید با رای جمعی آنان و توافق همه ی نمایندگان اتخاذ گردد. باید توجه داشت که در این حالت تصمیمات باید به اتفاق آراء قائم مقامان تجاری اتخاذ گردد، نه اکثریت آن ها.

2) منفردا ( مستقلا، بالاستقلال): در این حالت هر قائم مقام تجارتی می تواند به تنهایی و بدون نیاز به هم فکری با دیگران و کسب نظر آن ها به اخذ تصمیم و اداره ی امور تجارت خانه بپردازد.

3) حالت اطلاق: در این حالت اصل بر استقلال قائم مقامان می باشد. مگر این که خلاف این امر مقرر شده باشد.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->