• دادخواست مطالبه نفقه فرزند
  • سلام همسرم از دادن نفقه فرزندانمان خودداری کرده و یک ماه است که تصمیم دارد دیگر نفقه فرزندان را ندهد. برای پیگیری قانونی چه درخواستی باید انجام دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام. در صورت عدم توافق بر پرداخت نفقه و میزان آن می توانید با ارائه دادخواست مطالبه نفقه فرزند که در بخش اسناد سایت داتیکان نیز موجود است، اقدام کنید.

در این رابطه بهتر است بدانید مطابق ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

-->