• تهیه توافق نامه مابین پیش خریداران و مالک
  • با سلام و احترام به استحضارمی رساند اينجانب طبق قرارداد شماره 883541 مورخ 28/01/93،‌ شش دانگ باب آپارتمان واقع در نشاني شهرک ارم خیابان کوثر شمالی کوی شلاله و کد پستی اختصاصی5147968463 از پلاك ثبتي 487 و 488 فرعی از 7166 اصلی، بخش 4 تبریز را از پیش فروشنده(مرتضی حافظی) پیش خرید نموده و مبلغ /000/000/154 تومان از بهاي آن نيز به وی (پیش فروشنده )پرداخت شده است و سازنده و مالک نیز(محرم عبدی) قرارداد و متمم قرارداد بنده را امضاء کرده است و به همراه پیش فروشنده متضامنا متعهد شده اند که آپارتمان پیش خرید شده را طبق قرارداد و متمم پیوستی، تکمیل ، تحویل و سند رسمی واحد را بنام اینجانب تنظیم نمایند. طبق متمم مورخ 01/07/94 که به امضای هر دو نامبرده فوق رسیده است، مقرر گردید که خواندگان حداکثر تا پایان بهمن ماه 94 موضوع قرارداد را تکمیل نموده و تحویل نمایند و حداکثر تا مورخ30/11/95 سند ششدانگ را به نام پیش خریدار تنظیم نمایند و مقرر گردید در صورت عدم انجام تعهدات طبق بند 7 و 8 متمم به ازای هر ماه تاخیر در تحویل مبلغ دو میلیون تومان خسارت تعیین گردید که با باقی مانده ثمن پرداختی تهاتر خواهد گردید و طبق بند 12 متمم قرارداد شماره 883541 در صورتی که تا مورخ 30/11/95 سند رسمی واحد بنام پیش خریدار تنظیم نگردد به ازای باقی مانده ثمن خسارت تعیین گردیدد که (ثمن معامله به پیش فروشنده پرداخت می شود)با پیش فروشنده،سازنده و مالک تسویه شده تلقی خواهد شد . و با توجه به اینکه سازنده و مالک نیز متمم قرارداد 883541 را امضاء کرده است بنابراین خسارات عدم تکمیل، تحویل، تفکیک و تنظیم سند ششدانگ طبق عرف و با استناد به مواد10، 224و225 قانون مدنی تضامنی محسوب می شود. با وجود اینکه بنده به کلیه تعهدات داده شده طبق قرارداد و متمم پیوستی زودتر از موعد عمل کرده ام متاسفانه خواندگان از تعهدات خود تخلف نموده و به هیچ کدام از تعهدات داده شده عمل نکرده اند،واینجانب دعوای قانونی الزام به ایفای تعهدات (ساخت،تکمیل و تحویل) در تاریخ18/01/95 به موجب پرونده کلاسه 9509984111200022در شعبه 12 دادگاه حقوقی تبریز مطرح نمودم که خواندگان طی دادنامه به شماره 9509974111201025 مورخ 29/10/95 شعبه 12 دادگاه محترم حقوقی عمومی تبریز محکوم گردیدند.و همچنین به موجب پرونده کلاسه 9509984111200317(که سازنده و مالک سند خود به شماره پلاک 488 فرعی از 7166 اصلی را برخلاف تعهدات داده شده به نام برادرش انتقال داده بود.) تقاضای دستور موقت توقیف وابطال پلاک ثبتی 488 را داده بودم که سند مذبور توقیف و نیز ابطال گردید. متاسفانه ، سازنده و مالک بر خلاف تعهدات خود و با وکالتنامه ای که مشارکت دهنده پلاک ثبتی 487 فرعی از 7166 اصلی(آقای نعمت منتظر بهشت) برای انجام کارهای تجمیع پلاک ثبتی خود( 487 فرعی از 7166 اصلی) با 488 فرعی از 7166 اصلی به او داده بود اقدام به انتقال پلاک ثبتی 487 به برادر خود (رشید عبدی پور ملک) نمود و موجب گردیدند حق اینجانب در خصوص آپارتمان تضییع گردد.اینجانب نیز دادخواستی به شماره پرونده بایگانی 950718 در شعبه 11 محترم عمومی حقوقی تبریز بابت دستور موقت و توقیف پلاک مذبور و الزام به اخذ پایانکار،صورتمجلس تفکیکی و ابطال سند 487 فرعی از 7166 اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی و خسارات قرارداد و دادرسی اقامه کردم که نامبردگان طی دادنامه به شماره 9609974111100090 مورخ 09/02/96 محکوم گردیدند .همچنین اینجانب عليرغم ايفاء کلیه تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه پیش فروشنده،سازنده و مالک از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده و در جهت مفاد قرارداد و متمم آن ،و تجمیع پلاک های ثبتی 487 و 488 و اخذ صورتمجلس تفكيكي و پایانکار و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان ها اقدامي ننمودند. با توجه به اینکه قاضی محترم پرونده ساخت،تکمیل و تحویل رای به ( پرداخت بالمناصفه خسارات قرارداد و دادرسی ) داده بود ، اینجانب لایحه ای بابت تضامنی بودن قرارداد و متمم آن به جهت ارایه به دادگاه تجدید نظر ارایه کردم. همچنین پیش فروشنده نیز به رای شعبه 12 دادگاه محترم حقوقی عمومی در رابطه با ساخت،تکمیل و تحویل و خسارات به شرح خلاصه ذیل اعتراض کرده بود: اینجانب به عنوان پیش فروشنده تنها ملزم به تحویل واحد پیش فروش شده هستم و ساخت و تکمیل آن بر عهده سازنده و مالک می باشد: اینجانب نیز لایحه ی دفاعیه ای برای اعتراض داده شده پیش فروشنده به دادگاه تجدید نظر ارایه کردم.متاسفانه دادگاه تجدید نظر بدون بررسی پرونده به این صورت رای داد:با توجه به قرارداد استنادی و همچنین ماده 20 قانون پیش فروش،طرفین دعوا می بایست در وهله اول به داوری مراجعه می کردند بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و عدم استماع دعوای خواهان را در شرایط فعلی صادر می نماید: در حالی که در قرارداد بنده به هیچ عنوان به داوری هیچ گونه اشاره ای نشده است. حالا با شرایط فعلی کلیه پیش خریداران اصرار دارند که سازنده و مالک به صورت وکالت بلاعزل فروش سند خودش را بنام پیش خریداران نماید و همچنین سندی را که مشارکت دهنده به صورت وکالتی بنام مالک کرده بود و وی هر دو سند را بنام برادرش انتقال داده بود و سند خودش را دادگاه ابطال کرده است ولی سندی که بنام برادرش است حکم ابطال آن گرفته شده است ولی دستور اجرای آن از دادگاه خواسته نشده است را هم برادرش با وکالت بلاعزل فروش بنام پیش خریداران انتقال دهد و اقرار نمایند که با توجه به اینکه سند انتقال یافته بنام برادر مالک بصورت صوری بود و همچنین با توجه به اینکه مالک کلیه ثمن معامله را از پیش خریداران دریافت کرده است ولی متاسفانه ساختمان 50% پیشرفت کار دارد بنابراین با دادن این دو وکالتنامه بلاعزل فروش و اقرار به اینکه دیگر با دادن این وکالتنامه ها هیچ گونه حق و ادعایی در این پلاک ها ندارند وکار ساخت و تکمیل و تهیه پایانکار و سند رسمی را به خود اعضای پیش خریدار واگذار کرده و با آنها توسیه می گردد. بعد از اینکار کلیه اعضای پیش خریدار و مشارکت دهنده باهم توافق نمایند که دو نفر معتمد بین خود انتخاب کنند و وکالتنامه بنام آنها شود و برای هر متر مربع مبلغی برای تکمیل ساختمان از آنها گرفته شود تا ساختمان تکمیل شود و تجاری همکف را معتمدین فروخته و کلیه هزینه های ماده صد و شهرداری را پرداخت نمایند و سند رسمی واحدها را بنام پیش خریداران نمایند و اگر از بابت فروش تجاری مبلغ اضافی مانده باشد آن را به نسبت هر متر مربع مابین اعضا تقسیم گردد. 1-آیا این کار از لحاظ قانونی و حقوقی امکان دارد تا بنده حقیر با پیش خریداران صحبت کنم و کار تهیه توافق نامه مابین پیش خریداران با مالک و همچنین مابین خودشان را به موسسه شما واگذار نمایم تا محبت فرمایید و آن را برای ما تنظیم نمایید و یا اصلا امکان پذیر نیست/ 2-اگر راهکار بالا امکان پذیر باشد با توجه به اینکه بنده ثمن معامله را به پیش فروشنده به خودم داده ام و مالک نیز قرارداد و متمم بنده را امضا کرده است در این صورت با پیش فروشنده چه متن حقوقی را باید بنویسیم و قید کنیم که دیگر پیش فروشنده هیچ حقی در این واحد ندارد و پیش خریدار خودش با توافق اعضای پیش خریدار کار ساختمان را تکمیل خواهد کرد. خواهشمند است اگر این کار امکان دارد محبت فرمایید اعلام نمایید تا بنده با پیش خریداران صحبت کنم و تهیه کلیه توافق نامه هایی که نیاز است را به موسسه شما بسپاریم.از زحمات شما عزیزان بی نهایت سپاسگزارم.
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام باید قراردادهای اولیه بررسی شود تا ببینیم دقیقا شرایط چیست آیا کار شما به صورت تعاونی و شرکتی و اداره توسط هیات مدیره است یا اینکه یک تعداد وکالت به نام شخصی داده اند و حالا میخواهند وکیل را عزل و وکیل جدید انتخاب نمایند این مساله ها که کمی بررسی شد میتوانید قرارداد جدید را منعقد کنید و مجریان فعلی طرح را پس از تسویه حساب عزل نمایید و مجری جدید انتخاب کنید قانون پیش فروش آپارتمانها مسائل خاصی در ارتباط با پیش فروش دارد که باید با شرایط قراردادی شما بررسی شود

-->