• مهرالمسمی چیست؟
  • سلام. منظور از مهر المسمی چیست؟
1400/07/01

سلام و احترام.مهرالمسمی همان مهر مشخص شده در ضمن عقد نکاح است و مطابق ماده 1078 قانون مدنی هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.

در این رابطه بهتر است بدانید مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

-->