• منظور از مهرالمثل چیست؟
  • سلام. اگر برای زن مهریه ذکر نشده باشد و صرفا عقد دائم خوانده شده باشد. تکلیف مهریه زن چه می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین‌ کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

در این رابطه بهتر است بدانید مطابق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین‌ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

-->