• دیه سقط جنین قبل از دمیده شدن روح
  • سلام. می خواستم بدانم قبل از 4 ماهگی و دمیده شدن روح اگر جنین سقط شود و یا خود مادر موجب سقط جنین شود آیا باز هم جنین دیه دارد؟ مقدار آن چقدر است؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. بله قبل از آن هم شامل دیه می شود مطابق ماده 716 قانون مجازات اسلامی دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل

ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در میآید، چهارصدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، ششصدم دیه کامل

ت- عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشتصدم دیه کامل

ث- جنینی که گوشت و استخوانبندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

ج- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه چهارم دیه کامل

-->