• استرداد مال امانی درقالب عین مال ویا مبلغ با خسارات تادیه تاخیر به انضمام خسارات وارده ناشی از واگذاری مال غیر
  • بادرود مطابق تصویر 1 این شرکت در تاریخ 89/9/9تفاهم نامه به شماره 32956 را با سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان حسب الامر مقام وزارت مسکن (مستندا هایلایت زرد در تصویر1) در خصوص احداث تعداد230واحد مسکونی در قطعات59.60.61 (تصویر2 صورت جلسه تحویل زمین)واقع در شهرستان شاهرود تنظیم و امضا نمود و سریعا اقدام به تخلیه مصالح و شروع عملیات اجرایی نمود. بنیاد تعاون ناجا دارای قرارداد اجاره بلند مدت مطابق تصاویر 3.4.5 و صرفا بدلیل عدمشروع عملیات اجرایی در جلسه شورای مسکن تصمیم فسخ مصوب و سازمان مسکن و شهرسازی مطابق تصاویر 7.6 اقدامات اولیه فسخ قرارداد را انجام و به همین میزان بسنده کرد که عدم تکمیل مراحل در محاکم قضایی تا ابلاغ مرحله ابلاغ فسخ باعث گردید تعاونی ناجا با اثبات حق مالکیت خودش در محاکم قضایی طرفین اقدام به تامین دلیل نمودند. درخصوص مصالح موجود متعلق به این شرکت مطابق اذعان نماینده شرکت سازه پایدار سمنان از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا در متن خواسته صدور قرار تامین دلیل با جلب نظر کارشناس (تصویر8)به تخلیه مقداری مصالح در زمینهای مذکور و مستندا نظریه کارشناس رسمی دادگستری (تصویر 9)به شماره 315 مورخ 89/10/27به درخواست سازمان مسکن و شهرسازی شاهرود کلاسه 539.89بند 3.4.5.6 باتوضیح انتهایی که مصالح ذکر شده در بندهای اعلامی متعلق به شرکت رهام ابنیه آرنیکا میباشد. مطابق صورت فاکتورها(تصاویر10.11.12..)و نامه های اعلامی شرکت (تصاویر )در خصوص تعیین تکلیف مصالح موجود به سازمان مسکن و شهرسازی بدر قالب پرداخت بصورت وجه نقد به مبلغ 1.200.000000ریال ویا تحویل عین مال را مکررا درخواست نمود که نتنها این موضوع صورت نپذیرفت مصالح مورد مصرف ناجا قرارگرفت
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام لطفا فایل های ضمیمه من جمله نظریه کارشناس در قرار تامین دلیل ارسال شود

-->