• شرط مسئول بودن مستاجر در هر حالت
  • آیا امکان دارد که در عقد اجاره شرطی مبنی بر این که در هر صورت و همواره مسئولیت بر عهده شخص مستاجر باشد بگذاریم؟
1400/07/01

به این شرط در اصطلاح حقوقی شرط ضمان تضمینی گفته می شود. به موجب این شرط کلیه خسارات بر عهده مستاجر که در واقع از طرف موجر مجاز در تصرفات می باشد و تحت عنوان امین شناخته می شود قرار می گیرد و شرط مزبور در صورت توافق هر دو طرف عقد صحیح و نافذ می باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->