• تفاوت حق انتفاع با اذن در انتفاع
  • سلام وقت بخیر. من دانشجوی ترم 3 حقوق هستم . می خواستم بدونم حق انتفاع با اذن در انتفاع یکی است یا با هم تفاوت دارند؟ اگر تفاوت دارند در صورت امکان تفاوت ها را تشریح کنید.
1400/07/01

سلام و احترام

اذن در انتفاع با حق انتفاع تفاوت هایی به شرح ذیل دارند:

1- اذن در انتفاع فقط موجب اباحه انتفاع می شود و حق انتفاع ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر اذن در انتفاع صرفا تصرفات یک شخص در اموال دیگری را مباح و مجاز می کند و باعث ایجاد حق برای آن شخص نمی شود.

2- اذن در انتفاع صرفا یک ایقاع است، اما حق انتفاع به واسطه ی یک عقد ایجاد می شود به نام عقد حبس ( عقد موجد حق انتفاع ).

3- اذن در انتفاع از سوی مالک در هر لحظه و آن قابل رجوع است مگر آن که مالک به نحوی از انحاء حق رجوع خود را ساقط کرده باشد. اما حق انتفاع، جز در حبس مطلق از سوی مالک قابل رجوع نیست.

4- اگر دارنده ی حق انتفاع فوت شود، در مواردی حق مزبور باقی می ماند ( در حبس موبد یا حبس با مدت معین) و آن حق به وراث می رسد؛ اما اذن در انتفاع، قائم به شخص است و اگر شخص ماذون فوت شود، اذن ساقط می شود.

5- در صورت انتقال مورد حق انتفاع، حق انتفاع به قوت خود باقی می ماند، ولی در صورت انتقال ملکی که نسبت به آن اذن در انتفاع داده شده، به دلیل آن که مالک جدید اذن در انتفاع نداده، اذن ساقط می شود.

6- اگر شخصی که به دیگران حق انتفاع از مالی را داده است، فوت شود، حق انتفاع به قوت خود باقی می ماند ( مگر در موارد خاصی که حق انتفاع به مدت عمر مالک اس یا در حبس مطلق که در صورت فوت مالک زائل می شود) اما اگر شخصی که به دیگران صرفا اذن در انتفاع داده، فوت شود، این اذن زائل می شود.

7- حق انتفاع نسبت به اموال قابل بقا ( مصرف نشدنی ) برقرار می شود؛ اما اذن در انتفاع، هم نسبت به اموال قابل بقا و هم نسبت به اموال غیر قابل بقا، ممکن است انشاء شود.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->