• افزایش قیمت موضوع معامله در زمان اقاله
  • سلام. اگر در موضوع اقاله افزایش قیمتی نسبت به زمان انعقاد عقد رخ داده باشد، آیا مالک قبل از اقاله، مستحق دریافت مبلغی بابت این افزایش قیمت است یا خیر؟
1400/07/01

سلام و احترام

در این خصوص باید بین حالات ذیل قائل به تفکیک باشیم:

1) اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشد: مستحق چیزی نیست و بابت افزایش قیمت ، چیزی به مالک قبل از اقاله، مانند خریدار داده نمی شود.

2) اگر افزایش قیمت ناشی از کاری باشد که مالک بعد از عقد، مانند خریدار ( مالک قبل از اقاله) روی آن مال انجام داده است: مستحق افزایش قیمت است. البته باید توجه داشت که در این حالت مالک قبل از اقاله، به اندازه ی افزایش قیمت نسبت به عین مال با مالک بعد از اقاله شریک نمی شود؛ بلکه فقط باید معادل پولی افزایش قیمت حاصله، درزمان اقاله به او تادیه شود.

3) اگر افزایش قیمت ناشی از عین مالی باشد که مالک قبل از اقاله روی آن مال نصب کرده است: آن عین متعلق به اوست و می تواند آن را بردارد.

4) اگر افزایش قیمت ناشی از عین مالی باشد که به موضوع عقد افزوه شده و با آن ممزوج و مخلوط شده و قابل جداسازی نباشد: بعد از اقاله، حالت اشاعه ( مالکیت مشاعی) ایجاد می شود و طرفین نسبت به ارزش دو مال با هم شریک می شوند.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096

-->