• آیا طلبکار می تواند درخواست تقسیم اموال غایب مفقود الاثر را نماید؟
  • سلام. بنده از شخصی طلبکار هستم به مبلغ ده میلیون تومان اما چند سال است که فرد بدهکار غایب شده و اثری از او نیست آیا می توانم برای گرفتن طلبم درخواست تقسیم اموال او را کنم؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. بر اساس ماده ۸۷۲ قانون مدنی اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتیکه عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند تقسیم ترکه نیاز به درخواست دارد و هر یک از ورثه می توانند درخواست تقسیم ترکه را بنمایند اما طلبکار حق چنین درخواستی را به خاطر ذینفع نبودن، ندارد.

-->