• فرد مجهول المکان کیست؟
  • سلام. آیا در قانون فرد مجهول المکان با غایب مفقود الاثر تفاوت دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد برای تحققق مفهوم غایب مفقودالاثر سه شرط لازم است: 1- غیبت فرد از اقامتگاه قانونی 2- گذشت مدت نسبتا طولانی 3-بی اطلاعی از حیات یا ممات غایب که با فرد مجهول المکان تفاوت دارد زیرا ممکن است کسی مجهول المکان باشد ولی مفقودالاثر نباشد مانند کسی که بدون تعیین نشانی نامه می نویسد یا تلفن میزند.

-->