• بازگشت غایب مفقود الاثر
  • سلام. اگر بعد از صدور فوت فرضی شخصی که مدتها غایب بوده اموال او بین وراث تقسیم شود و سپس متوجه شویم شخص زنده بوده و بازگردد تکلیف اموال به ارث رسیده ایشان چه می شود؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. بر اساس ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان ‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند در نتیجه ورثه در خصوص اموالی که از بین رفته و عوض آن موجود نمی باشد مسئول نخواهند بود چرا که به موجب قانون تصرف آنها مالکانه بوده است.

-->