• تجدید نظر خواهی از قرار صادره توسط دادگاه بدوی
  • سلام. من علیه شخصی دادخواستی را تقدیم دادگاه بدوی نمودم و دادگاه بدوی قرار امتناع از رسیدگی در این خصوص صادر کرد . می خواستم بدونم آیا در خصوص قرار صادره می توانم تجدید نظر خواهی کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی قرار های ذیل قابل تجدید نظر است در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:

الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

ج) قرار سقوط دعوا

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

با توجه به قرار های قابل تجدید نظر خواهی که در ماده فوق الذکر قید شده است و عدم ذکر قرار امتناع رسیدگی شما نمی توانید از قرار مذکور تجدید نظر خواهی کنید . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روز های کاری با موسسه تمای حاصل فرمایید. 02166128096

-->