• در صورت قبولی ادعای اعسار چگونه به پولم برسم؟
  • سلام. من از شخصی برای خودرویی که به او فروختم مبلغ 600 میلیون تومان طلبکار می باشم و او چکی مدت دار برای این امر به من داد. در زمان وعده چک به بانک رفتم و حساب خالی بود و چک را برگشت زدم. شغل شخص مذکور بنکداری در خیابان مولوی تهران است. وقتی به خود شخص رجوع کردم گفت که فعلا ندارم و اگر دادخواست مطالبه وجه به دادگاه بدهی ادعای اعسار می کنم . می خواستم بدونم آیا شخص می تواند ادعای اعسار داشته باشد و اگر اعسار او قبول شد من چگونه به پولم خواهم رسید؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 1 ماده 2 قانون تجارت هر کس که به خرید یا تحصیل اموال منقول به قصد فروش یا اجاره آنها مبادرت داشته باشد و شغل معمولی خود را این اعمال قرار دهد تاجر محسوب می شود و طبق این تعریف شخصی که از او طلب دارید هم تاجر است زیرا اجناس ( اموال منقول ) را به قصد فروش و ارائه آن ها در بنکداری خریداری می کند و شغل معمولی او همین مورد است. بر اساس ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری که مدعی اعسار از هزینه ی دادرسی و یا اعسار از پرداخت محکوم به است باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد . در صورتی که شخص دادخواست ورشکستگی بدهد و با بررسی دادگاه ورشکستگی او برای دادگاه احراز شود شخص از تصرف در اموال خود محروم می شود و تصدی و تصرف در اموال او به شخصی بنام مدیر تصفیه واگذار می شود و شما داخل در غرمای شخص خواهید شد و با فروش اموال تاجر ( غیر از مستثنیات دین ) به طلب خود خواهید رسید . در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در روز های کاری با موسسه تماس حاصل فرمایید . 02166128096

-->