• خسارات وارده
  • سلام يه زمین دارم اومدم شروع به ساخت کنم میلگرد مصالح و نگهبان ریختم چال که برداشتم دیدم فونداسیون همسایه 20 سانت اومده تو زمينم بعد الان دوماه هست کارم خوابیده ضرر کردم نقشه هام عوض شده کارشناس دادگستری آوردم تامین دلیل گرفتم طبق کارشناس به طول ارتفاع شده 12 متر حالا ميخوام دادخواست قلع و قم ادعای خسارت وارده شده کنم تو دادخواست چی باید بنویسم در ضمن دادخواست حقوقی بدم یا کیفری و چی بنویسم تو دادخواستم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام متن دادخواست شما بدین نحو خواهد بود رياست محترم مجتمع قضايي “‌نام شهرستان محل وقوع ملك “ باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: به موجب سند مالكيت شماره …… ، …… دانگ پلاك ثبتي …… /. ….. بخش “شماره ونام شهرستان” واقع در …… متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده بدون اذن و اجازه اينجانب با ورود فنداسیون به میزان بیست سانتی متر به پلاك ثبتي مذكور ورود نموده و هم اکنون مستند نظریه کارشناس رسمی دادگستری مانع تصرفات اینجانب و متعاقبا به علت ساخت و ساز اینجانب باعث بروز خسارت گردیده که در این راستا نیز تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی میزان خسارت وارده را داشته و النهایه و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات عدواني خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايند فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده 308 و 311 قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه و قلع و قمع بناي بدون مجوز خوانده در پلاك ثبتي فوق الذكر اینجانب و اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ ….. لغايت صدور حكم به ميزان ….. ريال و همچنین مطالبه خسارت وارده را به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست . عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود و تعيين خسارت وارده و اجرت المثل ايام تصرف غاصبانه به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي‌نمايد. ضمناً نظر به اينكه فنداسیون اضافی خوانده خوانده در پلاك مذكور مي باشد بدواً صدور دستور موقت به قطع فنداسیون به استناد مواد 310 و 320 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در مور مدني و اجراي فوري آن نيز تقاضا مي گردد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->